اساتید

سوابق کاری:5سال مدیر فروش ،فروشگاه پردیس در شهریار و

2سال همکاری با موسسه بستاک در شعبه شهریار

سوابق کاری


حمیده نوروزی کارشناس ثبت نام آموزشگاه شهرزبان بستاک

دارای مدرک تحصیلی لیسانس علوم تربیتی از دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار،مسلط بر کامپیوتر،تسلط برر زبان انگلیسی مهارت در نامه های اداری و روند اداری در سازمان ها

منظم و دقیق در انجام امور اداری