اساتید

خانم بنفشه صداقت پیشه دارای مدرک کارشناسی حسابداری بوده و همچنین ICDL  گذرانده و دارای این مدرک نیز می باشند .

تسلط به زبان انگلیسی و نرم افزار های اکسان و هلو از مهارت های خانم صداقت پیشه می باشد .

سوابق کاری


بنفشه صداقت پیشه مدیر داخلی شهر زبان بستاک

سرکار خانم بنفشه صداقت پیشه در حال حاضر در دو سمت مدیریت داخلی و همچنین حسابداری مجموعه آموزشی شهر زبان بستاک مشغول به فعالیت می باشند .

از سوابق کاری سر کار خانم صداقت پیشه می توان به 8 سال سابقه کار حرفه ای در زمینه حسابداری و حسابرسی اشاره نمود که شامل عناوین زیر نیز می باشد:

حسابداری در شرکت میل لنگ سازان

حسابداری در خیریه

مدیریت اجرایی و اداری و مالی در بستاک و ...